หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

 ไทยเฝ้าระวัง ศอตช. ตรวจสอบเงินกู้ สู้โควิด

 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 นโยบายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

  1. ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
  2. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
  3. ป้องกันปราบปราม ลดระดับอาชญากรรม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
  4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
  5. พัฒนาบุคลากร ให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
  6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ปฏิทินการใช้ห้องประชุม