ผู้บังคับบัญชา

    

พลตำรวจตรี อรุษ  แสงจันทร์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

พันตำรวจเอก นิพล เหมสลาหมาด

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

 

พันตำรวจเอก อิสกานดาร์ อามิน 

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

พันตำรวจเอก สามารถ แก้วมณี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

พันตำรวจเอก ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

พันตำรวจเอก พสิษฐ์ ศานติปรัชญา

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

พันตำรวจเอกหญิง วธูสิริ ดวงแก้ว

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล