หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 ไทยเฝ้าระวัง ศอตช. ตรวจสอบเงินกู้ สู้โควิด

 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม

 นโยบายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

  1. ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
  2. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
  3. ป้องกันปราบปราม ลดระดับอาชญากรรม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
  4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
  5. พัฒนาบุคลากร ให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
  6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ปฏิทินการใช้ห้องประชุม